Cây thuốc nam cung cấp kiến thức về những cây thuốc nam quy hiếm

 

??a ch? khám ph? khoa uy tín t?i tphcm mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u t?i b?n ??c là phòng khám ph? khoa Ngoài gi? c?a bác s? V? Th? Thanh Dung

Bác s? V? Th? Thanh Dung – BS CK II S?n Ph? khoa. Bác s? có g?n ??a ch? khám ph? khoa uy tín ? tphcm 40 n?m kinh nghi?m trong vi?c khám và ?i?u tr? S?n Ph? khoa. Sau nhi?u n?m công tác t?i các b?nh vi?n l?n nh? b?nh vi?n Hùng V??ng, b?nh vi?n T? D?… Hi?n nay, bác s? Dung ?ang công tác tác t?i phòng khám ?a khoa Qu?c t? HCM. 

Nh?ng thông tin c?n bi?t v? bác s? V? Th? Thanh Dung

Bác s? Thanh Dung ???c ?ào t?o bài b?n v? chuyên môn. Cùng v?i ?ó là g?n 40 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c S?n Ph? khoa. Chính vì th?, bác s? Thanh Dung luôn nh?n ???c tín nhi?m c?a ??ng nghi?p. C?ng nh? s? tin t??ng c?a ?ông ??o ng??i b?nh trong quá trình làm vi?c.

Bác s? CK II S?n Ph? Khoa V? Th? Thanh Dung – Bác s? gi?i chuyên môn

Bác s? Thanh Dung, t?t nghi?p Y khoa t?i ??i h?c Y d??c TPHCM. Ngoài ra, bác s? Thanh Dung còn có th?i gian tu nghi?p chuyên ngành S?n ph? khoa t?i ??i H?c t?ng h?p Nice Sophia Antipolis - Pháp.

V?i n?n t?ng y khoa v?ng ch?c, bác s? Thanh Dung ?ã nh?n ???c tín nhi?m c?a lãnh ??o và ??m nhi?u nhi?u ch?c v? quan tr?ng. Trong ?ó ph?i k? ??n nh? quy?n tr??ng khoa Nhi b?nh vi?n Hùng V??ng, Phó tr??ng khoa Phòng Sanh BV Hùng V??ng hay Tr??ng khoa - Khoa khám b?nh, H?u s?n – H?u ph?u BV Hùng V??ng.

Có th? tóm t?t quá trình công tác c?a bác s? Thanh Dung nh? sau:

N?m 1982 – 1986: Bác s? N?i trú b?nh vi?n T? D? và b?nh vi?n Hùng V??ng.

N?m 1987 – 1992: Bác s? ?i?u tr? S?n ph? khoa B?nh vi?n Hùng V??ng.

N?m 1992 – 1994: Quy?n tr??ng khoa Nhi B?nh vi?n Hùng V??ng.

N?m 1994 – 2003: Phó tr??ng khoa Phòng Sanh b?nh vi?n Hùng V??ng.

N?m 2004 – 2011: Tr??ng khoa - Khoa khám b?nh, H?u s?n – H?u ph?u b?nh vi?n Hùng V??ng.

N?m 2011 – 2018: Bác s? ?i?u tr? s?n ph? khoa b?nh vi?n T? D?.

V?i g?n 40 n?m kinh nghi?m quý báu, c?ng hi?n cho y h?c n??c nhà. Bác s? Thanh Dung ?ã tr?c ti?p th?m khám, t? v?n và ?i?u tr? thành công cho hàng ngàn ca b?nh.

Sau nhi?u n?m công tác t?i các b?nh vi?n l?n. Hi?n nay, bác s? Thanh Dung ?ang công tác t?i phòng khám ?a khoa Qu?c t? HCM.

Phòng khám làm vi?c t? 7h30-20h t?t c? các ngày trong tu?n. Bao g?m c? ngày l?, ngày t?t.

Chi phí th?m khám, ?i?u tr? h?p lý, công khai. Riêng phí khám lâm sàng 100K. Tuy nhiên, b?n s? ???c mi?n phí khám n?u ??t h?n online T?i ?ây. ??ng th?i ???c ?u tiên khám tr??c không ph?i ch? ??i.

??a ch?: S? 221 Nguy?n Th? Minh Khai, P.Nguy?n C? Trinh, Qu?n I, TPHCM.

?i?n tho?i : 0358427245

Th?i gian làm vi?c: 7h30- 20h t?t c? các ngày trong tu?n, t? th? 2- ch? nh?t

Add a comment